Algemeen

De feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  De feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/697).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinde(n) waarvoor deze verstrekt zijn, deze doeleinden en de types persoonsgegevens die verwerkt worden zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Desgevallend per doeleinde vragen om je uitdrukkelijke actieve toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is ;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten als betrokkene omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

De feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Walter Evenepoel : walterevenepoel@skynet.be   tel 054/323364

Luc Vierendeels : luc.vierendeels@skynet.be   tel 02/5820112

Johan De Rijck: johanderijck1952@gmail.com   053/664512

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten, prospecten en leveranciers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door de feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ter gelegenheid van 450 jaar dat het geleden is dat Breugel is overleden, maken wij een éénmalige theaterproductie ondersteund met muziek. Wij gaan hiermee in 2019 naar zes Culturele Centra: CC De Ploter in Ternat, Koetshuis in Strijtem, CC Het Vondel in Halle, CC De Meent in Alsemberg, CC Westrand in Dilbeek en Zinnema in Anderlecht.
 • Het versturen van informatie over onze activiteit, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van lezingen van het script en repetities, inschrijvingsadministratie en verzekering van de volledige cast en medewerkers (contractuele grond)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder:
  • Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (met toestemming)
  • Het beheren van de website (gerechtvaardigd belang)
  • Het geadresseerd verzenden van uitnodigingen voor de theatertournee

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum
 • Verzekering & programmaboekjes & website

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/ email contact).

Wij verzamelen geen contactgegevens via derden.  Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud(via een Cloud service provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a IT netwerk, servers,..)
 • Het verzorgen van de (financiële)administratie
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen(en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere medewerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste voorwaarden) bv. ‘Open Doek’ en de cultuurcentra van onze theatertournee.

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Subsidiërende overheden
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren ( activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

Met deze partijen(derde-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen.  Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier de toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, of bij ontstentenis de voogd .

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

De feitelijke vereniging: ‘De Ezels van Bruegel’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten toe voldoen (o.a op het gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinde verschillen.

De feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar ( of beëindiging van het lidmaatschap of de samenwerking).

Beveiliging van de persoonsgegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de feitelijke vereniging ‘De Ezels van Bruegel’ van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze bestuurs-medewerkers en webmaster wordt toegang verleend tot jouw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.  Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.  Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.  Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.(“google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website( met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP -adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.  Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https:/www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Jouw rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswisseling(verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.  Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is .

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar(verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via de adressen welke wij vermelden onder algemeen van deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je heb altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgesteld en laatst gewijzigd op 5 september 2018.